Centrul pentru Industriile Limbii (CIL)

Limba D Limba modernă pentru comunicare socio-profesională (LD). Regulamentul de selecţie, desfășurare şi finalizare a modulului.

 

CURSURI INTENSIVE DE LUNGĂ DURATĂ

Limbă modernă pentru comunicare socio-profesională şi culturală (Limba D)

 

 

Domeniul:                            Limbi Moderne Aplicate[1]

Specializarea:                       Limbă modernă pentru comunicare socio-profesională şi culturală (LD[2])

Titlul absolventului:               Referent în comunicare socio-profesională şi culturală în limba ...                   

Durata studiilor:                      6 semestre, 504 ore (168 ore/an, 84 ore/semestru)

Forma de învăţământ:          Formare continuă: specializare, cursuri de zi

Cerinţe pentru obţinerea diplomei la modulului intensiv de formare şi specializare postliceală, postuniversitară în Limba modernă pentru comunicare socio-profesională şi culturală (LD) : 43 credite

 

REGULAMENTUL

 

de selecţie, desfășurare şi finalizare a modulului intensiv de Limbă modernă pentru comunicare socio-profesională şi culturală (LD)

 

 

ARTICOLUL 1.    Cadrul de referiţă al actualului modul

 

a.

Domeniul de apartenenţă: Limbi Moderne Aplicate. Modulul intensiv LD este unul intensiv ar de formare într-o limba modernă pentru comunicare socio-profesională şi culturală (LD) . Modulul recunoaşte şi respectă principiile de bază ale Cartei Limbilor moderne aplicate promovate pe plan internaţional de ANLEA[3]- AILEA[4] (1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5.) şi îşi afirmă compatibilitatea deplină cu prevederile Cartei ANLEA – AILEA (2.1.1., 2.1.2.) :

CARTA INTERNAŢIONALĂ L.E.A

1.1.1.   Scopul unei specializări universitare Langues Etrangères Appliquées /Limbi Moderne Aplicate   (LEA/LMA) este acela de a oferi un învăţământ cu vocaţie profesională, pluridisciplinar, teoretic şi practic, apt să-i pregătească în cele mai bune condiţii pe studenţi pentru profesie şi mai ales pentru munca în întreprindere, şi, în acelaşi timp, să susţină activităţile de cercetare în cadrul filierei.

1.1.2.  O specializare universitară LEA/LMA cuprinde cel puţin două limbi străine asociate cu materii din domeniile de aplicaţie (studii culturale, drept, economie, tehnicile comerţului internaţional, comunicare, instrumente şi tehnici de traducere, TIC, etc.)

1.1.3.  Ambele limbi sunt principale (nivel superior, egal).

1.1.4. Specializarea universitară LEA/LMA cuprinde şi stagii profesionale în întreprinderi sau în instituţii.

1.1.5. Corpul profesoral este compus din universitari şi colaboratori din sfera profesională.

2.1.1.   O specializare franceză sau străină care preia aceste criterii poate fi recunoscută drept compatibilă de către ANLEA/AILEA[5]

2.1.2.   Recunoaşterea de către AILEA a unor specializări ca fiind compatibile cu specializarea LEA/LMA are ca scop încurajarea şi favorizarea parcursurilor şi a mobilităţilor studenţilor conform acordurilor internaţionale şi a reglementărilor naţionale, precum şi a cadrului statutar al universităţilor în cauză. 2.1.3.   AILEA federează instituţii pe baza adeziunii la aceste principii, cu scopul de a promova oferta de formare profesionala în LEA/LMA.

3.1.1.  Proiectul ANLEA/AILEA este acela de a constitui şi de a favoriza dezvoltarea unei reţele franceze, europene şi internaţionale de specializări compatibile pentru a permite difuzarea şi schimburile de informaţii, precum şi colaborarea între universităţi.

 

b.

Istoric: cunoscut şi sub numele de limba a 3-a, modulul intensiv LD a făcut parte din oferta de studii LMA încă de la înfiinţarea secţiei în 1991, având aceeaşi structură şi funcţionare ca şi acum (parcurs plătit, de 6 semestre de studiu intensiv , 6 ore săptămânal, 6 credite/semestru) şi a trecut împreună cu secţia, prin toate acreditările specializării. Până în 2009, modulul LD a funcţionat sub incidenţa contractului de studii al studenţilor şi, de încheierea acestuia, era condiţionată intrarea în licenţă a studenţilor care au ales sa studieze limba a 3-a. Începând cu anul universitar 2009-2010, parcursul limbii D a trecut integral în gestiunea CIL şi nu se mai trece în contractul de studii al celor care aleg să îl urmeze.

 

c.

 

 

Conţinutul unităţilor de studiu este articulat atât tematic, cât şi lingvistic pe acela al platformei internaţionale

Plurilingua (http://fr.wikipedia.org/wiki/Plurilingua, www.promultilingua.info, www.Plurilingua.com , www.commart.international, ) la care echipa CIL are acces, fiind coautor. În această calitate, echipa CIL are dreptul de a folosi pentru propriile cursuri, toate componentele lingvistice ale platformei. 

ARTICOLUL 2.    Publicul ţintă

 

a.

Studenţii LMA, viitori traducători şi /sau interpreţi de conferinţă şi specialişti în comunicarea profesională multilingvă. Pentru studenţii specializării LMA Limba D este limba a treia de studiu, alegerea ei este opţională şi înseamnă un parcurs lingvistic şi cultural complementar, adaptat profilului LMA, de iniţiere într-o altă limbă decât cele două care îi formează specializarea (Cf. Carta, 1.1.2.). Limba D a fost întotdeauna unul dintre atuurile absolvenţilor specializării LMA pe piaţa muncii, făcând parte din oferta de studii LMA încă de la înfiinţarea specializării[6]. 

 

b.

Chiar dacă face parte din profilul specific LMA, Modulul LD nu este rezervat exclusiv studenţilor LMA. Accesul la Modulul LD este permis tuturor celor care doresc sa se iniţieze în comunicarea profesională şi culturală în limbi străine, chiar dacă sunt absolvenţi de liceu sau ai unei instituţii de învăţământ superior, cu condiţia respectării reglementărilor în vigoare.

ARTICOLUL 3.     Oferta de cursuri LD (Pachetul de bază).

 

 

Oferta de cursuri LD diferă în fiecare an, în funcţie de solicitări. Pachetul de bază cuprinde limbile: engleză, franceză, germană, rusă, finlandeză, spaniolă, italiană, olandeză, portugheză, chineză, coreeană, ucraineană, română maghiară, poloneză (saul altele, în funcţie de cerere şi de posibilitatea CIL de a a sigura cadrul didactic) şi asociază studiul unei limbi moderne cu un parcurs menit să formeze şi să dezvolte abilităţi comunicaţionale profesionale şi socio-culturale prin abordarea secvenţială sau progresivă a unor situaţii specifice de comunicare din domneniul profesional informatică, afaceri, economie, turism, negocieri internaţionale, comunicare interculturală şi diplomatică)[7].

ARTICOLUL 4.    Selecţia candidaţilor

 

 

Se face pe bază de dosar de înscriere în funcţie de opţiunile candidaţilor şi de posibilităţile echipei pedagogice de a iniţia noi grupe. Condiţii de acces: Nivel  de studii BAC sau BAC+1, sau BAC+2, sau BAC+3.  Înscrierea se face conform procedurii uzuale.

ARTICOLUL 5.    Tariful cursurilor

 

 

Cursurile CIL nu sunt gratuite. Tariful se stabileşte şi se aprobă anual[8]şi rămâne în vigoare până la noi modificări. Taxa de curs LD se achită în avans pentru un an întreg. Pentru celalte servicii lingvistice sau cursuri oferite de CIL în regim modular (câte 30 de ore), taxa se achită în avans pentru întreg modulul ales. În caz de retragere, CIL nu returnează banii cursantului plătitor.

ARTICOLUL 6.    Finalizarea studiilor

 

a.

Pentru studenţii LMA, Modulul intensiv LD are un caracter complementar, dar nu este obligatoriu.

         

 

 

b.

Odată ales, parcursul Modulului LD devine obligatoriu pentru cei care doresc să îl finalizeze obţinând diploma de specializare prin formare continuă în Limba modernă aleasă pentru comunicare socio-profesională şi culturală.

 

c.

Parcursul şcolar al Modulului intensiv LD trebuie urmat şi încheiat pentru obţinerea celor 43 de credite cu care este creditat (36 credite + 7 credite pentru proiectul final).

 

d.

Studiul limbii D durează 6 semestre, presupune un parcurs intensiv şi specializat de 6 ore pe săptămână cu verificare pe parcurs şi examene semestriale (scrise şi orale).

ARTICOLUL 7.     Dreptul de a frecventa cursurile

 

a.

Dreptul de a frecventa cursurile, îl au doar cursanţii care au trecut prin procedura de selecţie, au finalizat în prealabil procedura de înscriere, plătind cursul pe cele două semestre ale anului în curs.

 

b.

Cursurile şi examenele din cadrul Modulului LD respectă structura anului universitar şi calendarul sesiunilor de examene de la Facultatea de Litere, dar prevede o singură dată de prezentare (nu două) pentru fiecare examen, data stabilită de profesor de comun acord cu studenţii.

 

c.

Un examen rămas nepromovat după sesiunea de restanţe, modifică statutul cursantului conform reglementărilor în vigoare la Facultatea de Litere. Studentul devenind audient, nepromovarea unei discipline la a doua înscriere atrage după sine exmatricularea cu drept de reînmatriculare (cu aceeaşi taxă ca şi pentru specializările din Facultatea de Litere)

 

d.

Examenele audienţilor se plătesc (40 Ron X nr de credite /semestru). În cazul Modulului LD : 40 x 6 =240 Ron).

 

e.

Pentru un parcurs incomplet, se acordă – la cerere[9] - doar o adeverinţă de participare care atestă strict numărul de ore / semestre frecventat.

 

f.

Pentru obținerea diplomei la Modulul intensiv LD sunt necesare 43 de credite: 36 de credite aferente celor 6 semestre de studiu + 7 credite pentru proiect.

 

g.

Pentru obţinerea unor còpii sau traduceri după actele de studii se respectă normele şi taxele aprobate pentru Facultatea de Litere.

ARTICOLUL 8.    Studenţii care întrerup cursurile CIL pentru o mobilitate internaţională

 

 

Studenţii care întrerup cursurile CIL pentru o mobilitate internaţională Erasmus, CEEPUS sau altele pot solicita recunoaştere, pe bază de cerere şi documente doveditoare a semestrului/semestrelor de limbă D efectuat(e) în universitatea parteneră în condiţiile prevăzute de regulamentul Universităţii Babeş-Bolyai, al Facultăţii de Litere şi al CIL. Ei au obligaţia de a-i achita integral modulul de Limba D pentru anul în care solicită să fie admişi la întoarcerea din mobilitatea internaţională.

ARTICOLUL 9.    Accesul direct într-o grupă de nivel superior.

 

a.

Accesul direct într-o grupă de nivel 201 este posibil numai pe bază de examene de diferenţă. Validarea prin examene de diferenţă a nivelului necesar accesului în grupa de nivel superior 201 este obligatorie şi aceasta se va face în baza achitării prealabile de către solicitant a creditelor aferente semenstrului/semestrelor pentru care solicită examinarea. Profesorul/profesorii examinatori au obligaţia de a se asigura, înainte de primirea în examen a studenţilor că aceştia au îndeplinit toate condiţile prevăzute în regulament : o copie după cererea scrisă, înregistrată şi depusă la CIL şi avizată de profesorul titular al grupei de nivel superior şi chitanţa de achitare a creditelor aferente semestrului/semestrelor pentru care se solicită examinarea. În caz de eşec sau retragere, CIL nu are obligaţia de a returna banii candidatului.

 

b.

Accesul direct într-o grupă de nivel 301 este posibil numai pentru cei care au parcurs nivelele 101, 102, 201 şi 202 (adică primele patru semestre ale modulului) sau cel puţin primele doua semestre din Modulul LD (101 şi 102) cu menţiunea că ăn acest caz, accesul în grupa de nivel 301 se va face numai pe bază de examene de diferenţă (în condiţiile prevăzute la Art. 9, alin. a.). Profesorul/profesorii examinatori au obligaţia de a se asigura, înainte de primirea în examen a studenţilor că aceştia au îndeplinit toate condiţile prevăzute în regulament : o copie după cererea scrisă, înregistrată şi depusă la CIL şi avizată de profesorul titular al grupei de nivel superior şi chitanţa de achitare a creditelor aferente semenstrului/semestrelor pentru care se solicită examinarea. În caz de eşec sau retragere, CIL nu are obligaţia de a returna banii candidatului.

ARTICOLUL 10. Condiţionări

 

 

 

Studentul audient are dreptul la un decalaj de cel mult unul sau două semestre pentru a putea fi promovat în anul universitar următor. Astfel, un student care nu a promovat examenele nivelului  101 şi/ sau 102 are dreptul să se înscrie şi să frecventeze cursurile nivelului 201/202, dar nu poate fi declarat promovat în nivelul 201 /202 fără să fi promovat mai întâi nivelul 101/102, şi nu poate fi promovat în nivelul 301 fără a fi promovat nivelul 101/102, 201/202. Neîndeplinirea acestor condiţii atrage exmatricularea cu drept de reînscriere a studentului in grupa de nivel pentru care întruneşte condiţiile.

ARTICOLUL 11.   Prezentul regulament

 

 

Prezentul regulament are la bază prevederile celui aprobat la înfiinţarea CIL dar el va fi adaptat, completat sau ameliorat de către Consiliul de Administraţie al CIL, în funcţie de evoluţia Modulului LD,  în condiţiile respectării reglementărilor academice şi administrative în vigoare la Universitatea Babeş-Bolyai.

         

 

 

Notă privind folosirea la CIL a platformei internaţionale Plurilingua

 

 

Pentru toate limbile predate în regim de Limba D se folosesc principiile de bază ale metodei internaţionale PLURILINGUA şi ale proiectului derivat din aceasta, PRO-MULTILINGUA: Comunicare profesională şi interculturală multilingvă pentru cadre cu responsabilităţi în companii cu activitate internaţională. La elaborarea sistemului autor al metodei PRO-MULTILINGUA echipa CIL LMA participă în calitate de coautor printr-un proiect de transfer de inovaţie TOI / LdV PRO-MULTILINGUA (coordonator, prof. Mihaela Toader, www.promultilingua.info). 

 

Modulul de comunicare profesională şi interculturală PRO-MULTILINGUA este produsul unei cercetări internaţionale interdisciplinare : Universitatea Hasselt, CommArtInternational, Universitatea din Viena şi Universitatea Babeş-Bolyai şi introduce pentru prima oară în istoria limbii române contemporane, limba-cultură română în circuitul comunicării profesionale şi interculturale internaţionale prin 4 module noi ce funcţionează ca modele de bune practici în comunicarea internaţională, alături de alte 29 de module lingvistice create în cadrul altor parteneriate europene.

 

Cursul oferă 30 de unităţi de bază cu texte, dialoguri autentice, noţiuni de cultură, pronunţare corectă, gramatică şi vocabular, numeroase studii de caz, un corpus de texte multilingv din presa de specialitate şi peste 500 exerciţii (din modulele proiectului Plurilingua/PRO-MULTILINGUA).

 

 

 

 

Cluj-Napoca, 10 iunie 2011

 

Cluj-Napoca,

10 iunie 2011

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

DIRECTOR CIL,

Prof. univ. dr. Mihaela Toader

 

 

DIRECTOR ADMINISTRATIV CIL

Conf. univ. dr. Izabella Badiu

DIRECTOR PROGRAME CIL

Conf. univ. dr. Anca Greere

 

Referenţi: Emilia Felecan şi Daniela Nicolau

 
 

 [1]A = Limba maternă, B = Prima limbă străină din specializare, C =A doua limbă străină din specializare, D= o altă limbă decât cele 2 limbi străine din specializarea universitară, şi al cărei studiu începe de la nivel A1 conform CECR: engleză, franceză, germană, rusă, finlandeză, spaniolă, italiană, olandeză, portugheză, chineză, coreeană, ucraineană, română maghiară, poloneză (saul altele, în funcţie de cerere şi de posibilitatea CIL de a a sigura cadrul didactic)

[2] Modulul de numeşte prescurtat LD deoarece pentru studenţii specializării LMA el apare ca limba D (cf Nota 1)

[3] ASSOCIATION NATIONALE DES LEA (France).

[4] ASSOCIATION INTERNATIONALE DES Langues Etrangères Appliquées.

[5] Departamentul de Limbi Moderne Aplicate de la Facultatea de Litere este membru titular al Asociaţiei Internaţionale LEA deţinând, din 2009, prin directorul CIL –LMA Cluj, poziţia de vicepreşedinte.

[6] Studiul în regim intensiv al unei a 3-a limbi a însoţit întotdeauna parcursul universitar LMA, fiind un element specific al profilului de studii. De aceea, el a trecut prin toate formele de acrediare odata cu secţia. Din 2009, parcursul LD nu se mei trece în contractul de studii al celor caare aleg să îl urmeze, gestiunea lui trecând integral în responsabilitatea CIL. La cererea studenţilor, CIL preia şi respectă conţinutul, misiunea şi obiectivele Modulului LD care, în noua formulă de funcţionare le permite acestora finalizarea parcursului LD şi după terminarea studiilor de nivel licenţă, masterat sau doctorat.

[7] Cf. Syllabus Modulul intensiv Limba D

[8] Pentru anul universitar 2011, tarful propus este de 1000 Ron/an.

[9] După normele şi taxele în vigoare de la Facultatea de Litere.29/12/2011
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi