Centrul pentru Industriile Limbii (CIL)

CENTRUL PENTRU INDUSTRIILE LIMBII, DLMA


CURSURI: Practica intensivă a limbii (PIL). Descrierea şi funcţionarea modulului

 

CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ DE SCURTĂ DURATĂ

 

Modul intensiv de perfecţionare în :

Practica intensivă a limbii (PIL)

 

 

 

Domeniul:                            Limbi Moderne Aplicate[1]

Perfecţionare în :                  Practica intensivă a limbii ....  (PIL)

Titlul absolventului:               -                          

Durata studiilor:                   42 ore (1 semestru)

Forma de învăţământ:         Formare continuă: perfecţionare, cursuri de zi

Cerinţe pentru obţinerea certificatului la modulului de practica intensivă a limbii : 4 credite

 

 

Practica intensivă a limbii (PIL)

 

 

Descrierea programului de formare continuă

 

Cursuri de perfecţionare de scurtă durată, modul compact de 42 ore

 

 1. 1.      Instituţia organizatoare: Centrul pentru Industriile Limbii de la Catedra de Limbi Moderne Aplicate a Facultăţii de Litere.
 2. Denumirea specializării: Practica intensivă a limbii (PIL) în ...[pe certificat se va menţiona domeniul de aplicaţie, dacă acesta există]
 3. Domeniul: limbi moderne sau limbi moderne aplicate la un domeniu : juridic, administrativ, tehnic, economic, turistic, medical, diplomatic, politic, ştiinţific, jurnalistic, informatic etc,
 4. Limbile prevăzute: franceza, engleza, finlandeza, germana, italiana, spaniola, portugheza, olandeza, japoneza, chineza, coreeana, rusa, ucraineana, polona, româna, maghiara etc.
 5. Forma de învăţământ : Modul de formare continuă: perfecţionare, cursuri de zi.
 6. Titlul absolventului: -
 7. Grupurile ţintă cărora li se adresează cursurile:

 

     Elevi, studenţi sau absolvenţi ai oricărei specializări care doresc să îşi consolideze cunoştinţele de limbă străină; oameni de afaceri, imigranţi sau/şi familiile lor etc.

     doctoranzi, masteranzi, cadre didactice (universitare sau nu), personal auxiliar din orice domeniu;

     cadre didactice angajate sau urmând să se angajeze în predarea specializărilor în limbi străine;

     străini veniţi în România pentru stagii profesionale de durată sau pentru ocuparea unui loc de muncă în Romania, necesitând cunoştinţe solide de comunicare profesională în limbile română şi maghiară.

 

 

 

 

6. Obiectivele şi motivaţia modulului propus :

 

În acest moment, una dintre marile provocări ale Europei lărgite este crearea de noi instrumente menite să deschidă calea spre o înţelegere şi o cunoaştere superioară a limbillor şi culturilor sale (limbi şi culturi înţelese atât în sensul lor larg care le aşează pe un spaţiu geografic distinct, cât şi în sensul mai restrâns de limbă/ cultură de întreprindere /profesională). O înţelegere şi o cunoaştere mai bună a limbilor şi culturilor permite ameliorarea considerabilă a calitaţii schimburilor economice şi interumane.

Coautoare a platformei internaţionale de Limbi străine pentru comunicarea profesională internaţională, prin realizarea unui număr de patru module de comunicare interculturală care conţin şi limba română, echipa CIL doreşte să valorifice ele 34 de produse CDRom care şi-au dovedit deja pe deplin eficacitatea în Europa fiind promovate de numeroase asociaţii/ organizaţii profesionale (sectoriale şi altele), organizaţii patronale, de formatori şi întreprinderi private, fiind implementate cu succes în Belgia, Cehia, Spania, Franţa, Germania, Slovenia, Polonia, Ungaria şi Marea Britanie (v. www.plurilingua.com).

 

Propunerea acestui modul de perfecţionare porneşte de la recomandările Consiliului European al Limbilor (CEL/ECL) al Consiliului Europei, conform cărora orice cetăţean european trebuie să stăpânească, pe lângă limba maternă, cel puţin două limbi străine, fie ele de mare ori de mai mică circulaţie, pentru nevoile comunicării cotidiene şi pentru cele profesionale şi de integrare pe piaţa muncii europene. Urmând şi metodologic abordarea limbilor după principiile acreditate internaţional ale platformei Plurilingua, Modulul de Practica intensivă a limbii (PIL) abordează într-o manieră prietenoasă şi accesibilă conceptul de limbă-cultură, interpretarea corectă a diferenţelor culturale, înţelegerea nuanţelor şi a subînţelesurilor unei limbi şi culturi străine, negocierea unei oferte, gestionarea unei reclamaţii, sau a unei comunicări dificle cu un partener străin, prezentarea unei întreprinderi, conversaţia profesională, participarea cu naturaleţe la dejunuri de afaceri, formularea exigenţelor şi a caracteristicilor tehnice ale unui produs.

               Modulul nostru de scurtă durată propune învăţarea unei limbi străine conform principiilor CECR 2, oferind beneficiarilor posibilitatea învăţării unei limbi străine pe toate componentele care se cer pentru obţinerea unui certificat de competenţă lingvistică recunoscut european: competenţe de înţelegere (ascultare, lectură); competenţe de vorbire (conversaţie, expunere); scriere (redactare).  Pe lângă acestea, cursanţilor li se oferă cursuri elementare de cultură şi civilizaţie, de traducere şi limbaje profesionale, conform nevoilor profesionale şi/sau de integrare pe piaţa muncii europene.

               Toate limbile care se predau în cadrul modulului intensiv Practica intensivă a limbii (PIL) se învaţă interactiv, punându-se accentul pe formarea competenţelor în limbă şi nu despre limbă, distingându-se astfel de programele de învăţământ clasice ale catedrelor, de tip „filologic”. Modulul pune accent pe obţinerea competenţelor de comunicare eficientă într-o limbă şi într-o civilizaţie străină, ca şi pe obţinerea unor competenţe de bază în comunicarea profesională.

 

7. Numărul de credite: 4 credite

 

8. Durata cursului: 42 ore, parcurs intensiv şi specializat cu verificare pe parcurs şi test final.

 

9. Intervalul calendaristic al unui modul PIL :  tot timpul anului : în semestrul I, în sem II sau în vacanţe

10. Temeiul legal al orgănizării cursului:

Temeiul legal al organizării cursului: Legea învăţământului nr. 84/24 iulie 1997- republicată în MO nr. 606 /10.12.1999

 (2) Absolvenţilor li se elibereaza un certificat de absolvire a modulului PIL.

 

 

11. Limba de predare: Limbile materne sau limbile „de contact” ale cursanţilor.

 

12. Criterii de selecţie: la cerere, în măsura în care se formează grupă.

 

13. Numărul de locuri: minim 10 cursanţi/grupă

 

14. Tariful se stabileşte şi se aprobă anual[2]şi rămâne în vigoare până la noi modificări. Taxa de curs PIL se achită în avans pentru tot modulul. În caz de retragere, CIL nu returnează banii cursantului plătitor.

 

15. Modalitate de finalizare:

Pentru studenţii LMA, Modulul intensiv PIL are un caracter complementar, dar nu este obligatoriu. Odată ales, parcursul Modulului PIL devine obligatoriu pentru cei care doresc să îl finalizeze obţinând certificatul de absolvire.

 

Parcursul şcolar al Modulului intensiv PIL trebuie urmat şi încheiat pentru obţinerea celor 4 ECTS cu care este creditat.

 

Studiul limbii moderne durează 42 ore, presupune un parcurs intensiv şi specializat cu verificare pe parcurs şi test final.

 

 

16. Actul de studii eliberat cursantului:

Certificat de absolvire a cursului de perfecţionare în limba modernă studiată, pentru cursanţii studenţi (nivel licenţă) care îşi încheie parcursul înainte sau după licenţă. La nivel mediu şi avansat, cursul de perfecţionare, va avea pe certificat menţiunea domeniului în care s-a studiat practica intensivă a limbii, deoarece tematica şi conţinutul cursului se axează pe comunicarea interculturală şi profesională într-un domeniu de aplicaţie: juridic, administrativ, tehnic, economic, turistic, medical, diplomatic, politic, ştiinţific, jurnalistic, informatic etc.).

 

17. Conţinutul cursurilor respectă competenţele lingvistice de bază prevăzute de CECR, dar introduc elemente de cultură şi civilizaţie specifice, registre de limbă, elemente de limbaj profesional adaptat cursanţilor. Oferta de modul PIL:

 

 1. 1.      Începători, nivel  0 şi A1,  42 ore, 4  credite

Acest modul se adresează acelor persoane care nu au învăţat nicioadată limba respectivă sau care au cunoştinte vagi şi neclare. Tematica şi conţinutul cursului se axează pe noţiuni de comunicare generală.

 

Competenţe vizate la sfârşitul cursului. Cursantul va putea să scrie şi să citească texte profesionale cu referiri culturale elementare, scurte şi simple, să înţeleagă fraze scurte şi cuvinte simple, să utilizeze corect formele verbale de prezent, verbele „a fi" şi „a avea", să cunoască diferenţele dintre cele două articole (articolul hotărât şi articolul nehotărât), să poată să formeze pluralul substantivelor, să construiască şi sa utilizeze propoziţii şi fraze simple.

 

Condiţia acordării celor 4 credite : atingerea unui nivel de comunicare culturală şi profesională scrisă şi orală în limba străină corespunzător nivelului A1+ (CECR[3]). Forma de verificare a nivelului atins de candidat: verificare pe parcurs şi test final.

 

 

 1. 2.      Începători, nivel  A1-A2,  42 ore, 4  credite

Acest modul se adresează acelor persoane care au dobândit cunoştinţele de comunicare profesională în limba de studiu de la nivelul de începători sau celor care pot să genereze propriile lor contexte profesionale utilizând cunoştinţele amintite. Tematica şi conţinutul cursului se axează pe noţiuni de comunicare generală.

 

Competenţe vizate la sfârşitul cursului. La sfârşitul acestui modul beneficiarii vor putea sa participe în conversaţii cu caracter cultural şi/sau profesional cu un grad mai ridicat de interactivitate, vor putea să urmărească relativ uşor conversaţii /discursuri/texte de specialitate mai generale, vor putea scrie texte cu un grad de dificultate mai mare, stăpânind două timpuri verbale importante, prezentul şi trecutul, gradele de comparaţie ale adjectivelor, pronumele la diferite cazuri, pronumele şi adjectivul pronominal posesiv, adverbele în context comunicaţional de specialitate.

 

Condiţia acordării celor 4 credite: atingerea unui nivel de comunicare culturală şi profesională scrisă şi orală în limba străină corespunzător nivelului A2+ (CECR). Forma de verificare a nivelului atins de candidat: verificare pe parcurs şi test final.

 

 1. 3.      Mediu, nivel  A2-B1,  42 ore, 4  credite

Acest modul se adresează cursanţilor care au un vocabular variat şi care pot să converseze cu uşurinţă în situaţii profesionale relativ simple (călătorii de afaceri, conversaţii telefonice, prezentarea companiei şi a produselor acesteia). Tematica şi conţinutul cursului se axează pe comunicarea interculturală şi profesională într-un domeniu de aplicaţie: juridic, administrativ, tehnic, economic, turistic, medical, diplomatic, politic, ştiinţific, jurnalistic, informatic etc,

 

Competenţe vizate la sfârşitul cursului. Cursantul va putea să se exprime în situaţii mai dificile de comunicare generală, culturală şi/sau profesională, să urmărească conversaţii mai complexe, să citească şi să înţeleagă texte cu dificultate mărită şi nu în ultimul rând, să se autocorecteze. Din punct de vedere gramatical, cursantul trebuie să stăpânească structurile condiţionate, să cunoască bine diferenţele de utilizare ale timpurilor de bază, să poată reda un dialog în vorbirea indirectă.

 

Condiţia acordării celor 4 credite : atingerea unui nivel de comunicare culturală şi profesională scrisă şi orală în limba străină corespunzător nivelului B1 (CECR). Forma de verificare a nivelului atins de candidat: verificare pe parcurs şi test final.

 

 1. 4.      Mediu, nivel  B,  42 ore, 4 credite

Acest modul se adresează cursanţilor care au un vocabular bogat şi cunoştinţe aprofundate şi corecte de gramatică. În acest caz, cursul de perfecţionare, va avea pe certificat menţiunea domeniului în care s-a studiat practica intensivă a limbii. Tematica şi conţinutul cursului se axează pe comunicarea interculturală şi profesională într-un domeniu de aplicaţie: juridic, administrativ, tehnic, economic, turistic, medical, diplomatic, politic, ştiinţific, jurnalistic, informatic etc.)

 

Competenţe vizate la sfârşitul cursului. Acest curs le dă posibilitatea beneficiarilor să poarte o conversaţie fluentă cu vorbitori nativi pe orice temă din domeniul profesional şi /sau cultural sau intercultural în care activează, să înţeleagă un text complex de specialitate, să scrie texte cu nivel ridicat de corectitudine.

 

Condiţia acordării celor 4 credite : atingerea unui nivel de comunicare culturală şi profesională scrisă şi orală în limba străină corespunzător nivelului B1+(CECR). Forma de verificare a nivelului atins de candidat: verificare pe parcurs şi test final.

 

 

 1. 5.      Avansaţi, nivel B1-B2, 42 ore, 4 credite

Pentru înscrierea la acest nivel, cursantul trebuie să aibă cunoştinţe temeinice de gramatică şi de vocabular din toate specializările. Tematica şi conţinutul cursului se axează pe iniţierea  în comunicarea profesională specializată definită în funcţie de nevoile grupei de cursanţi. În acest caz, cursul de perfecţionare, va avea pe certificat menţiunea domeniului în care s-a studiat practica intensivă a limbii. Tematica şi conţinutul cursului se axează pe comunicarea interculturală şi profesională într-un domeniu de aplicaţie: juridic, administrativ, tehnic, economic, turistic, medical, diplomatic, politic, ştiinţific, jurnalistic, informatic etc.)

 

Competenţe vizate la sfârşitul cursului. La sfârşitul acestui modul beneficiarii vor putea purta o conversaţie cu grad ridicat de corectitudine, vor întelege o gamă largă de expresii idiomatice şi familiare din domeniul de comunicare profesională vizat, vor putea citi texte într-o varietate de stiluri (reviste adresate unei categorii de public avizat pentru un anumit domeniu de comunicare profesională), vor putea scrie texte clare şi bine structurate şi vor avea competenţe foarte bune în elaborarea documentelor profesionale.

 

Condiţia acordării celor 6 credite: atingerea unui nivel de comunicare culturală şi profesională scrisă şi orală în limba străină corespunzător nivelului B2 (CECR). Forma de verificare a nivelului atins de candidat: verificare pe parcurs şi test final.

 

 

 1. 6.      Avansaţi, nivel C1-C2, 42 ore, 4 credite

Pentru înscrierea la acest nivel, cursantul trebuie să aibă cunoştinţe complete de gramatică, structuri gramaticale complexe, vocabular amplu cu care să poată construi orice tip de conversaţie. În general, acest curs se adresează cursanţilor care doresc să se pregătească pentru un examen de limbă străină specializată. În acest caz, cursul de perfecţionare, va avea pe certificat menţiunea domeniului în care s-a studiat practica intensivă a limbii. Tematica şi conţinutul cursului se axează pe comunicarea interculturală şi profesională într-un domeniu de aplicaţie: juridic, administrativ, tehnic, economic, turistic, medical, diplomatic, politic, ştiinţific, jurnalistic, informatic etc.)

 

Condiţia acordării celor 4 credite : atingerea unui nivel de comunicare culturală şi profesională scrisă şi orală în limba străină corespunzător nivelului C1/C2 (CECR). Forma de verificare a nivelului atins de candidat: verificare pe parcurs şi test final.

După încheierea parcursului de un semestru (42 ore, 4 credite), candidatului i se eliberează un certificat de absolvire a modulului de Practica intensivă a limbii moderne: ...

 

 

 [1]A = Limba maternă, B = Prima limbă străină din specializare, C =A doua limbă străină din specializare, D= o altă limbă decât cele 2 limbi străine din specializarea universitară, şi al cărei studiu începe de la nivel A1 conform CECR: engleză, franceză, germană, rusă, finlandeză, spaniolă, italiană, olandeză, portugheză, chineză, coreeană, ucraineană, română maghiară, poloneză (saul altele, în funcţie de cerere şi de posibilitatea CIL de a a sigura cadrul didactic).

2 Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi, elaborate sub egida Consiliului Europei.

[2] Pentru anul universitar 2011, tarful propus este de 500 Ron.

[3] CECR : Cadrul European Comun de Referinţă


29/12/2011
0 Poster un commentaire

Limba D Limba modernă pentru comunicare socio-profesională (LD). Regulamentul de selecţie, desfășurare şi finalizare a modulului.

 

CURSURI INTENSIVE DE LUNGĂ DURATĂ

Limbă modernă pentru comunicare socio-profesională şi culturală (Limba D)

 

 

Domeniul:                            Limbi Moderne Aplicate[1]

Specializarea:                       Limbă modernă pentru comunicare socio-profesională şi culturală (LD[2])

Titlul absolventului:               Referent în comunicare socio-profesională şi culturală în limba ...                   

Durata studiilor:                      6 semestre, 504 ore (168 ore/an, 84 ore/semestru)

Forma de învăţământ:          Formare continuă: specializare, cursuri de zi

Cerinţe pentru obţinerea diplomei la modulului intensiv de formare şi specializare postliceală, postuniversitară în Limba modernă pentru comunicare socio-profesională şi culturală (LD) : 43 credite

 

REGULAMENTUL

 

de selecţie, desfășurare şi finalizare a modulului intensiv de Limbă modernă pentru comunicare socio-profesională şi culturală (LD)

 

 

ARTICOLUL 1.    Cadrul de referiţă al actualului modul

 

a.

Domeniul de apartenenţă: Limbi Moderne Aplicate. Modulul intensiv LD este unul intensiv ar de formare într-o limba modernă pentru comunicare socio-profesională şi culturală (LD) . Modulul recunoaşte şi respectă principiile de bază ale Cartei Limbilor moderne aplicate promovate pe plan internaţional de ANLEA[3]- AILEA[4] (1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5.) şi îşi afirmă compatibilitatea deplină cu prevederile Cartei ANLEA – AILEA (2.1.1., 2.1.2.) :

CARTA INTERNAŢIONALĂ L.E.A

1.1.1.   Scopul unei specializări universitare Langues Etrangères Appliquées /Limbi Moderne Aplicate   (LEA/LMA) este acela de a oferi un învăţământ cu vocaţie profesională, pluridisciplinar, teoretic şi practic, apt să-i pregătească în cele mai bune condiţii pe studenţi pentru profesie şi mai ales pentru munca în întreprindere, şi, în acelaşi timp, să susţină activităţile de cercetare în cadrul filierei.

1.1.2.  O specializare universitară LEA/LMA cuprinde cel puţin două limbi străine asociate cu materii din domeniile de aplicaţie (studii culturale, drept, economie, tehnicile comerţului internaţional, comunicare, instrumente şi tehnici de traducere, TIC, etc.)

1.1.3.  Ambele limbi sunt principale (nivel superior, egal).

1.1.4. Specializarea universitară LEA/LMA cuprinde şi stagii profesionale în întreprinderi sau în instituţii.

1.1.5. Corpul profesoral este compus din universitari şi colaboratori din sfera profesională.

2.1.1.   O specializare franceză sau străină care preia aceste criterii poate fi recunoscută drept compatibilă de către ANLEA/AILEA[5]

2.1.2.   Recunoaşterea de către AILEA a unor specializări ca fiind compatibile cu specializarea LEA/LMA are ca scop încurajarea şi favorizarea parcursurilor şi a mobilităţilor studenţilor conform acordurilor internaţionale şi a reglementărilor naţionale, precum şi a cadrului statutar al universităţilor în cauză. 2.1.3.   AILEA federează instituţii pe baza adeziunii la aceste principii, cu scopul de a promova oferta de formare profesionala în LEA/LMA.

3.1.1.  Proiectul ANLEA/AILEA este acela de a constitui şi de a favoriza dezvoltarea unei reţele franceze, europene şi internaţionale de specializări compatibile pentru a permite difuzarea şi schimburile de informaţii, precum şi colaborarea între universităţi.

 

b.

Istoric: cunoscut şi sub numele de limba a 3-a, modulul intensiv LD a făcut parte din oferta de studii LMA încă de la înfiinţarea secţiei în 1991, având aceeaşi structură şi funcţionare ca şi acum (parcurs plătit, de 6 semestre de studiu intensiv , 6 ore săptămânal, 6 credite/semestru) şi a trecut împreună cu secţia, prin toate acreditările specializării. Până în 2009, modulul LD a funcţionat sub incidenţa contractului de studii al studenţilor şi, de încheierea acestuia, era condiţionată intrarea în licenţă a studenţilor care au ales sa studieze limba a 3-a. Începând cu anul universitar 2009-2010, parcursul limbii D a trecut integral în gestiunea CIL şi nu se mai trece în contractul de studii al celor care aleg să îl urmeze.

 

c.

 

 

Conţinutul unităţilor de studiu este articulat atât tematic, cât şi lingvistic pe acela al platformei internaţionale

Plurilingua (http://fr.wikipedia.org/wiki/Plurilingua, www.promultilingua.info, www.Plurilingua.com , www.commart.international, ) la care echipa CIL are acces, fiind coautor. În această calitate, echipa CIL are dreptul de a folosi pentru propriile cursuri, toate componentele lingvistice ale platformei. 

ARTICOLUL 2.    Publicul ţintă

 

a.

Studenţii LMA, viitori traducători şi /sau interpreţi de conferinţă şi specialişti în comunicarea profesională multilingvă. Pentru studenţii specializării LMA Limba D este limba a treia de studiu, alegerea ei este opţională şi înseamnă un parcurs lingvistic şi cultural complementar, adaptat profilului LMA, de iniţiere într-o altă limbă decât cele două care îi formează specializarea (Cf. Carta, 1.1.2.). Limba D a fost întotdeauna unul dintre atuurile absolvenţilor specializării LMA pe piaţa muncii, făcând parte din oferta de studii LMA încă de la înfiinţarea specializării[6]. 

 

b.

Chiar dacă face parte din profilul specific LMA, Modulul LD nu este rezervat exclusiv studenţilor LMA. Accesul la Modulul LD este permis tuturor celor care doresc sa se iniţieze în comunicarea profesională şi culturală în limbi străine, chiar dacă sunt absolvenţi de liceu sau ai unei instituţii de învăţământ superior, cu condiţia respectării reglementărilor în vigoare.

ARTICOLUL 3.     Oferta de cursuri LD (Pachetul de bază).

 

 

Oferta de cursuri LD diferă în fiecare an, în funcţie de solicitări. Pachetul de bază cuprinde limbile: engleză, franceză, germană, rusă, finlandeză, spaniolă, italiană, olandeză, portugheză, chineză, coreeană, ucraineană, română maghiară, poloneză (saul altele, în funcţie de cerere şi de posibilitatea CIL de a a sigura cadrul didactic) şi asociază studiul unei limbi moderne cu un parcurs menit să formeze şi să dezvolte abilităţi comunicaţionale profesionale şi socio-culturale prin abordarea secvenţială sau progresivă a unor situaţii specifice de comunicare din domneniul profesional informatică, afaceri, economie, turism, negocieri internaţionale, comunicare interculturală şi diplomatică)[7].

ARTICOLUL 4.    Selecţia candidaţilor

 

 

Se face pe bază de dosar de înscriere în funcţie de opţiunile candidaţilor şi de posibilităţile echipei pedagogice de a iniţia noi grupe. Condiţii de acces: Nivel  de studii BAC sau BAC+1, sau BAC+2, sau BAC+3.  Înscrierea se face conform procedurii uzuale.

ARTICOLUL 5.    Tariful cursurilor

 

 

Cursurile CIL nu sunt gratuite. Tariful se stabileşte şi se aprobă anual[8]şi rămâne în vigoare până la noi modificări. Taxa de curs LD se achită în avans pentru un an întreg. Pentru celalte servicii lingvistice sau cursuri oferite de CIL în regim modular (câte 30 de ore), taxa se achită în avans pentru întreg modulul ales. În caz de retragere, CIL nu returnează banii cursantului plătitor.

ARTICOLUL 6.    Finalizarea studiilor

 

a.

Pentru studenţii LMA, Modulul intensiv LD are un caracter complementar, dar nu este obligatoriu.

         

 

 

b.

Odată ales, parcursul Modulului LD devine obligatoriu pentru cei care doresc să îl finalizeze obţinând diploma de specializare prin formare continuă în Limba modernă aleasă pentru comunicare socio-profesională şi culturală.

 

c.

Parcursul şcolar al Modulului intensiv LD trebuie urmat şi încheiat pentru obţinerea celor 43 de credite cu care este creditat (36 credite + 7 credite pentru proiectul final).

 

d.

Studiul limbii D durează 6 semestre, presupune un parcurs intensiv şi specializat de 6 ore pe săptămână cu verificare pe parcurs şi examene semestriale (scrise şi orale).

ARTICOLUL 7.     Dreptul de a frecventa cursurile

 

a.

Dreptul de a frecventa cursurile, îl au doar cursanţii care au trecut prin procedura de selecţie, au finalizat în prealabil procedura de înscriere, plătind cursul pe cele două semestre ale anului în curs.

 

b.

Cursurile şi examenele din cadrul Modulului LD respectă structura anului universitar şi calendarul sesiunilor de examene de la Facultatea de Litere, dar prevede o singură dată de prezentare (nu două) pentru fiecare examen, data stabilită de profesor de comun acord cu studenţii.

 

c.

Un examen rămas nepromovat după sesiunea de restanţe, modifică statutul cursantului conform reglementărilor în vigoare la Facultatea de Litere. Studentul devenind audient, nepromovarea unei discipline la a doua înscriere atrage după sine exmatricularea cu drept de reînmatriculare (cu aceeaşi taxă ca şi pentru specializările din Facultatea de Litere)

 

d.

Examenele audienţilor se plătesc (40 Ron X nr de credite /semestru). În cazul Modulului LD : 40 x 6 =240 Ron).

 

e.

Pentru un parcurs incomplet, se acordă – la cerere[9] - doar o adeverinţă de participare care atestă strict numărul de ore / semestre frecventat.

 

f.

Pentru obținerea diplomei la Modulul intensiv LD sunt necesare 43 de credite: 36 de credite aferente celor 6 semestre de studiu + 7 credite pentru proiect.

 

g.

Pentru obţinerea unor còpii sau traduceri după actele de studii se respectă normele şi taxele aprobate pentru Facultatea de Litere.

ARTICOLUL 8.    Studenţii care întrerup cursurile CIL pentru o mobilitate internaţională

 

 

Studenţii care întrerup cursurile CIL pentru o mobilitate internaţională Erasmus, CEEPUS sau altele pot solicita recunoaştere, pe bază de cerere şi documente doveditoare a semestrului/semestrelor de limbă D efectuat(e) în universitatea parteneră în condiţiile prevăzute de regulamentul Universităţii Babeş-Bolyai, al Facultăţii de Litere şi al CIL. Ei au obligaţia de a-i achita integral modulul de Limba D pentru anul în care solicită să fie admişi la întoarcerea din mobilitatea internaţională.

ARTICOLUL 9.    Accesul direct într-o grupă de nivel superior.

 

a.

Accesul direct într-o grupă de nivel 201 este posibil numai pe bază de examene de diferenţă. Validarea prin examene de diferenţă a nivelului necesar accesului în grupa de nivel superior 201 este obligatorie şi aceasta se va face în baza achitării prealabile de către solicitant a creditelor aferente semenstrului/semestrelor pentru care solicită examinarea. Profesorul/profesorii examinatori au obligaţia de a se asigura, înainte de primirea în examen a studenţilor că aceştia au îndeplinit toate condiţile prevăzute în regulament : o copie după cererea scrisă, înregistrată şi depusă la CIL şi avizată de profesorul titular al grupei de nivel superior şi chitanţa de achitare a creditelor aferente semestrului/semestrelor pentru care se solicită examinarea. În caz de eşec sau retragere, CIL nu are obligaţia de a returna banii candidatului.

 

b.

Accesul direct într-o grupă de nivel 301 este posibil numai pentru cei care au parcurs nivelele 101, 102, 201 şi 202 (adică primele patru semestre ale modulului) sau cel puţin primele doua semestre din Modulul LD (101 şi 102) cu menţiunea că ăn acest caz, accesul în grupa de nivel 301 se va face numai pe bază de examene de diferenţă (în condiţiile prevăzute la Art. 9, alin. a.). Profesorul/profesorii examinatori au obligaţia de a se asigura, înainte de primirea în examen a studenţilor că aceştia au îndeplinit toate condiţile prevăzute în regulament : o copie după cererea scrisă, înregistrată şi depusă la CIL şi avizată de profesorul titular al grupei de nivel superior şi chitanţa de achitare a creditelor aferente semenstrului/semestrelor pentru care se solicită examinarea. În caz de eşec sau retragere, CIL nu are obligaţia de a returna banii candidatului.

ARTICOLUL 10. Condiţionări

 

 

 

Studentul audient are dreptul la un decalaj de cel mult unul sau două semestre pentru a putea fi promovat în anul universitar următor. Astfel, un student care nu a promovat examenele nivelului  101 şi/ sau 102 are dreptul să se înscrie şi să frecventeze cursurile nivelului 201/202, dar nu poate fi declarat promovat în nivelul 201 /202 fără să fi promovat mai întâi nivelul 101/102, şi nu poate fi promovat în nivelul 301 fără a fi promovat nivelul 101/102, 201/202. Neîndeplinirea acestor condiţii atrage exmatricularea cu drept de reînscriere a studentului in grupa de nivel pentru care întruneşte condiţiile.

ARTICOLUL 11.   Prezentul regulament

 

 

Prezentul regulament are la bază prevederile celui aprobat la înfiinţarea CIL dar el va fi adaptat, completat sau ameliorat de către Consiliul de Administraţie al CIL, în funcţie de evoluţia Modulului LD,  în condiţiile respectării reglementărilor academice şi administrative în vigoare la Universitatea Babeş-Bolyai.

         

 

 

Notă privind folosirea la CIL a platformei internaţionale Plurilingua

 

 

Pentru toate limbile predate în regim de Limba D se folosesc principiile de bază ale metodei internaţionale PLURILINGUA şi ale proiectului derivat din aceasta, PRO-MULTILINGUA: Comunicare profesională şi interculturală multilingvă pentru cadre cu responsabilităţi în companii cu activitate internaţională. La elaborarea sistemului autor al metodei PRO-MULTILINGUA echipa CIL LMA participă în calitate de coautor printr-un proiect de transfer de inovaţie TOI / LdV PRO-MULTILINGUA (coordonator, prof. Mihaela Toader, www.promultilingua.info). 

 

Modulul de comunicare profesională şi interculturală PRO-MULTILINGUA este produsul unei cercetări internaţionale interdisciplinare : Universitatea Hasselt, CommArtInternational, Universitatea din Viena şi Universitatea Babeş-Bolyai şi introduce pentru prima oară în istoria limbii române contemporane, limba-cultură română în circuitul comunicării profesionale şi interculturale internaţionale prin 4 module noi ce funcţionează ca modele de bune practici în comunicarea internaţională, alături de alte 29 de module lingvistice create în cadrul altor parteneriate europene.

 

Cursul oferă 30 de unităţi de bază cu texte, dialoguri autentice, noţiuni de cultură, pronunţare corectă, gramatică şi vocabular, numeroase studii de caz, un corpus de texte multilingv din presa de specialitate şi peste 500 exerciţii (din modulele proiectului Plurilingua/PRO-MULTILINGUA).

 

 

 

 

Cluj-Napoca, 10 iunie 2011

 

Cluj-Napoca,

10 iunie 2011

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

DIRECTOR CIL,

Prof. univ. dr. Mihaela Toader

 

 

DIRECTOR ADMINISTRATIV CIL

Conf. univ. dr. Izabella Badiu

DIRECTOR PROGRAME CIL

Conf. univ. dr. Anca Greere

 

Referenţi: Emilia Felecan şi Daniela Nicolau

 
 

 [1]A = Limba maternă, B = Prima limbă străină din specializare, C =A doua limbă străină din specializare, D= o altă limbă decât cele 2 limbi străine din specializarea universitară, şi al cărei studiu începe de la nivel A1 conform CECR: engleză, franceză, germană, rusă, finlandeză, spaniolă, italiană, olandeză, portugheză, chineză, coreeană, ucraineană, română maghiară, poloneză (saul altele, în funcţie de cerere şi de posibilitatea CIL de a a sigura cadrul didactic)

[2] Modulul de numeşte prescurtat LD deoarece pentru studenţii specializării LMA el apare ca limba D (cf Nota 1)

[3] ASSOCIATION NATIONALE DES LEA (France).

[4] ASSOCIATION INTERNATIONALE DES Langues Etrangères Appliquées.

[5] Departamentul de Limbi Moderne Aplicate de la Facultatea de Litere este membru titular al Asociaţiei Internaţionale LEA deţinând, din 2009, prin directorul CIL –LMA Cluj, poziţia de vicepreşedinte.

[6] Studiul în regim intensiv al unei a 3-a limbi a însoţit întotdeauna parcursul universitar LMA, fiind un element specific al profilului de studii. De aceea, el a trecut prin toate formele de acrediare odata cu secţia. Din 2009, parcursul LD nu se mei trece în contractul de studii al celor caare aleg să îl urmeze, gestiunea lui trecând integral în responsabilitatea CIL. La cererea studenţilor, CIL preia şi respectă conţinutul, misiunea şi obiectivele Modulului LD care, în noua formulă de funcţionare le permite acestora finalizarea parcursului LD şi după terminarea studiilor de nivel licenţă, masterat sau doctorat.

[7] Cf. Syllabus Modulul intensiv Limba D

[8] Pentru anul universitar 2011, tarful propus este de 1000 Ron/an.

[9] După normele şi taxele în vigoare de la Facultatea de Litere.


29/12/2011
0 Poster un commentaire

REGULAMENTE CIL-DLMA

Regulament_CIL-feb_2013.pdf

Regulamentul CIL

REGULAMENT_DLMA.pdf


24/07/2013
0 Poster un commentaire

CURSURI: Practica Intensivă a Limbii (PIL). Oferta de cursuri

NOU! Primim înscrieri pentru cursurile PIL (Practica intensivă a Limbii)

 

 • veţi putea să învăţaţi sau să vă perfecţionaţi cunoştinţele în una dintre limbile pe care vi le propunem prin cursurile de practica intensivă a limbii (la preţuri studenţeşti);
 • NOU! Dacă sunteţi deja experimentat în comunicarea uzuală în una dintre limbile franceză sau engleză, puteţi alege un curs PIL de franceză sau engleză juridică (la acelaşi preţ, în aceleaşi condiţii).

Chiar dacă oferta cuprinde în continuare toate cursurile afişate prin intermediul acestui site, având în vedere urgenţa mare a recuperării nivelului de competenţă în limbile care formează specializarea LMA, în semestrul II al anului universitar 2012-2013 CIL va trata prioritar limbile română, engleză, franceză, germană, spaniolă şi italiană, dar vă oferă deopotrivă cursuri pentru oricare dintre limbile care se predau la CIL. 

Aşadar, vă aşteptăm să învăţaţi sau să vă perfecţionaţi engleza, franceza, germana, spaniola, portugheza, italiana sau româna împreună cu noi.

Autoevaluarea, o problemă?

În primul rând, la constituirea grupelor, profesorii vă vor da un test de plasament în funcţie de nivel. De asemenea, vă propunem să vizitaţi rubrica noastră rezervată competenţelor lingvistice şi evalării acestora conform Cadrului European Comun de Referinţă : Limbi moderne aplicate (LMA)/ Langues Etrangères Appliquées (LEA).

Cum vă puteţi înscrie?

Foarte simplu, citind mai întâi ce înseamnă un curs PIL (DESCRIEREA_PIL.pdf ), ce oferă acest curs, citind cu atenţie regulamentul de preînscriere şi înscriere şi descărcând de pe această pagină fişa de preînscriere pe care o returnaţi  compleatată, prin e-mail (dacă aţi ales un curs fără test de nivel cum este cel de franceză juridică, scriere creativă în limbile franceză, engleză, redactare în limbile franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, aplicaţii informatice în limbile franceză şi spaniolă), la adresa contact_cil@yahoo.fr

Fişa de preînscriere pentru cursul de practica intensivă a limbii /franceză/ engleză/ germană/portugheză/română/spaniolă/italiană

Fişa de preînscriere franceză juridică

Fişa de preînscriere engleză juridică

Important! Fişa de preînscriere se va trimite NUMAI în cazul în care sunteţi sigur(ă) că doriţi să urmaţi cursul (respectarea angajamentului din fişă este obligatorie. Citiţi cu atenţie). Se mai fac preînscrieri până la data de 30 0ctombrie 2012.

 

Întrebări frecvente

 

1.Dacă scriu la adresa contact_cil@yahoo.fr    ajunge ca să mă consider preînscris?   

Răspuns: Da, considerăm realizată preînscrierea dumneavoastră şi prin e-mail, cu condiţia ca în mesaj să precizaţi foarte clar numele şi prenumele dumneavoastră, anul de studii, grupa în care sunteţi înmatriculat facultate şi ce fel de curs doriţi să urmaţi la CIL. Pentru PIL, la grupele de aducere la nivel se va face un test de plasament care va permite o încadrare corectă în grupa de nivel a fiecărui cursant. Totuşi, vă rugăm să păstraţi legătura cu dna Felecan pentru finalizarea înscrierii şi pentru autorizarea plăţii, atunci când se formează grupele.

 

 

 

2. Ce alte cursuri de practică intensivă  a limbii se mai pot urma la Centrul pentru Industriile Limbii?

Răspuns: Pentru cei interesaţi, CIL oferă şi alte forme de cursuri intensive: franceză juridică şi administrativă, engleză juridică şi administrativă scriere creativă în limbile franceză, engleză, redactare în limbile franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, aplicaţii informatice în limbile franceză şi spaniolă, precum şi alte cursuri de larg interes pe care le putem oferi oricând oferim la propunerea studenţilor. Un curs PIL poate începe oricând, în orice moment al anului, cu condiţia să se fi format o grupă.

 

OferteleCIL_martie_2010.pdf Oferta de cursuri din 2010 rămîne valabilă şi în 2013 în condiţiile în care se formează grupe de minim 10 persoane. Tariful aprobat pentru 2013 este de 500 lei pentru un modul de 42 de ore (vezi PIL) şi 1000 lei pentru un an de studiu la modulul de Limbă D.

 


19/01/2012
0 Poster un commentaire

CURSURI LIMBA D Descrierea modulului LD

Regulament_LD.pdf


29/12/2011
0 Poster un commentaire