Centrul pentru Industriile Limbii (CIL)

CURSURI: Practica intensivă a limbii (PIL). Descrierea şi funcţionarea modulului

 

CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ DE SCURTĂ DURATĂ

 

Modul intensiv de perfecţionare în :

Practica intensivă a limbii (PIL)

 

 

 

Domeniul:                            Limbi Moderne Aplicate[1]

Perfecţionare în :                  Practica intensivă a limbii ....  (PIL)

Titlul absolventului:               -                          

Durata studiilor:                   42 ore (1 semestru)

Forma de învăţământ:         Formare continuă: perfecţionare, cursuri de zi

Cerinţe pentru obţinerea certificatului la modulului de practica intensivă a limbii : 4 credite

 

 

Practica intensivă a limbii (PIL)

 

 

Descrierea programului de formare continuă

 

Cursuri de perfecţionare de scurtă durată, modul compact de 42 ore

 

 1. 1.      Instituţia organizatoare: Centrul pentru Industriile Limbii de la Catedra de Limbi Moderne Aplicate a Facultăţii de Litere.
 2. Denumirea specializării: Practica intensivă a limbii (PIL) în ...[pe certificat se va menţiona domeniul de aplicaţie, dacă acesta există]
 3. Domeniul: limbi moderne sau limbi moderne aplicate la un domeniu : juridic, administrativ, tehnic, economic, turistic, medical, diplomatic, politic, ştiinţific, jurnalistic, informatic etc,
 4. Limbile prevăzute: franceza, engleza, finlandeza, germana, italiana, spaniola, portugheza, olandeza, japoneza, chineza, coreeana, rusa, ucraineana, polona, româna, maghiara etc.
 5. Forma de învăţământ : Modul de formare continuă: perfecţionare, cursuri de zi.
 6. Titlul absolventului: -
 7. Grupurile ţintă cărora li se adresează cursurile:

 

     Elevi, studenţi sau absolvenţi ai oricărei specializări care doresc să îşi consolideze cunoştinţele de limbă străină; oameni de afaceri, imigranţi sau/şi familiile lor etc.

     doctoranzi, masteranzi, cadre didactice (universitare sau nu), personal auxiliar din orice domeniu;

     cadre didactice angajate sau urmând să se angajeze în predarea specializărilor în limbi străine;

     străini veniţi în România pentru stagii profesionale de durată sau pentru ocuparea unui loc de muncă în Romania, necesitând cunoştinţe solide de comunicare profesională în limbile română şi maghiară.

 

 

 

 

6. Obiectivele şi motivaţia modulului propus :

 

În acest moment, una dintre marile provocări ale Europei lărgite este crearea de noi instrumente menite să deschidă calea spre o înţelegere şi o cunoaştere superioară a limbillor şi culturilor sale (limbi şi culturi înţelese atât în sensul lor larg care le aşează pe un spaţiu geografic distinct, cât şi în sensul mai restrâns de limbă/ cultură de întreprindere /profesională). O înţelegere şi o cunoaştere mai bună a limbilor şi culturilor permite ameliorarea considerabilă a calitaţii schimburilor economice şi interumane.

Coautoare a platformei internaţionale de Limbi străine pentru comunicarea profesională internaţională, prin realizarea unui număr de patru module de comunicare interculturală care conţin şi limba română, echipa CIL doreşte să valorifice ele 34 de produse CDRom care şi-au dovedit deja pe deplin eficacitatea în Europa fiind promovate de numeroase asociaţii/ organizaţii profesionale (sectoriale şi altele), organizaţii patronale, de formatori şi întreprinderi private, fiind implementate cu succes în Belgia, Cehia, Spania, Franţa, Germania, Slovenia, Polonia, Ungaria şi Marea Britanie (v. www.plurilingua.com).

 

Propunerea acestui modul de perfecţionare porneşte de la recomandările Consiliului European al Limbilor (CEL/ECL) al Consiliului Europei, conform cărora orice cetăţean european trebuie să stăpânească, pe lângă limba maternă, cel puţin două limbi străine, fie ele de mare ori de mai mică circulaţie, pentru nevoile comunicării cotidiene şi pentru cele profesionale şi de integrare pe piaţa muncii europene. Urmând şi metodologic abordarea limbilor după principiile acreditate internaţional ale platformei Plurilingua, Modulul de Practica intensivă a limbii (PIL) abordează într-o manieră prietenoasă şi accesibilă conceptul de limbă-cultură, interpretarea corectă a diferenţelor culturale, înţelegerea nuanţelor şi a subînţelesurilor unei limbi şi culturi străine, negocierea unei oferte, gestionarea unei reclamaţii, sau a unei comunicări dificle cu un partener străin, prezentarea unei întreprinderi, conversaţia profesională, participarea cu naturaleţe la dejunuri de afaceri, formularea exigenţelor şi a caracteristicilor tehnice ale unui produs.

               Modulul nostru de scurtă durată propune învăţarea unei limbi străine conform principiilor CECR 2, oferind beneficiarilor posibilitatea învăţării unei limbi străine pe toate componentele care se cer pentru obţinerea unui certificat de competenţă lingvistică recunoscut european: competenţe de înţelegere (ascultare, lectură); competenţe de vorbire (conversaţie, expunere); scriere (redactare).  Pe lângă acestea, cursanţilor li se oferă cursuri elementare de cultură şi civilizaţie, de traducere şi limbaje profesionale, conform nevoilor profesionale şi/sau de integrare pe piaţa muncii europene.

               Toate limbile care se predau în cadrul modulului intensiv Practica intensivă a limbii (PIL) se învaţă interactiv, punându-se accentul pe formarea competenţelor în limbă şi nu despre limbă, distingându-se astfel de programele de învăţământ clasice ale catedrelor, de tip „filologic”. Modulul pune accent pe obţinerea competenţelor de comunicare eficientă într-o limbă şi într-o civilizaţie străină, ca şi pe obţinerea unor competenţe de bază în comunicarea profesională.

 

7. Numărul de credite: 4 credite

 

8. Durata cursului: 42 ore, parcurs intensiv şi specializat cu verificare pe parcurs şi test final.

 

9. Intervalul calendaristic al unui modul PIL :  tot timpul anului : în semestrul I, în sem II sau în vacanţe

10. Temeiul legal al orgănizării cursului:

Temeiul legal al organizării cursului: Legea învăţământului nr. 84/24 iulie 1997- republicată în MO nr. 606 /10.12.1999

 (2) Absolvenţilor li se elibereaza un certificat de absolvire a modulului PIL.

 

 

11. Limba de predare: Limbile materne sau limbile „de contact” ale cursanţilor.

 

12. Criterii de selecţie: la cerere, în măsura în care se formează grupă.

 

13. Numărul de locuri: minim 10 cursanţi/grupă

 

14. Tariful se stabileşte şi se aprobă anual[2]şi rămâne în vigoare până la noi modificări. Taxa de curs PIL se achită în avans pentru tot modulul. În caz de retragere, CIL nu returnează banii cursantului plătitor.

 

15. Modalitate de finalizare:

Pentru studenţii LMA, Modulul intensiv PIL are un caracter complementar, dar nu este obligatoriu. Odată ales, parcursul Modulului PIL devine obligatoriu pentru cei care doresc să îl finalizeze obţinând certificatul de absolvire.

 

Parcursul şcolar al Modulului intensiv PIL trebuie urmat şi încheiat pentru obţinerea celor 4 ECTS cu care este creditat.

 

Studiul limbii moderne durează 42 ore, presupune un parcurs intensiv şi specializat cu verificare pe parcurs şi test final.

 

 

16. Actul de studii eliberat cursantului:

Certificat de absolvire a cursului de perfecţionare în limba modernă studiată, pentru cursanţii studenţi (nivel licenţă) care îşi încheie parcursul înainte sau după licenţă. La nivel mediu şi avansat, cursul de perfecţionare, va avea pe certificat menţiunea domeniului în care s-a studiat practica intensivă a limbii, deoarece tematica şi conţinutul cursului se axează pe comunicarea interculturală şi profesională într-un domeniu de aplicaţie: juridic, administrativ, tehnic, economic, turistic, medical, diplomatic, politic, ştiinţific, jurnalistic, informatic etc.).

 

17. Conţinutul cursurilor respectă competenţele lingvistice de bază prevăzute de CECR, dar introduc elemente de cultură şi civilizaţie specifice, registre de limbă, elemente de limbaj profesional adaptat cursanţilor. Oferta de modul PIL:

 

 1. 1.      Începători, nivel  0 şi A1,  42 ore, 4  credite

Acest modul se adresează acelor persoane care nu au învăţat nicioadată limba respectivă sau care au cunoştinte vagi şi neclare. Tematica şi conţinutul cursului se axează pe noţiuni de comunicare generală.

 

Competenţe vizate la sfârşitul cursului. Cursantul va putea să scrie şi să citească texte profesionale cu referiri culturale elementare, scurte şi simple, să înţeleagă fraze scurte şi cuvinte simple, să utilizeze corect formele verbale de prezent, verbele „a fi" şi „a avea", să cunoască diferenţele dintre cele două articole (articolul hotărât şi articolul nehotărât), să poată să formeze pluralul substantivelor, să construiască şi sa utilizeze propoziţii şi fraze simple.

 

Condiţia acordării celor 4 credite : atingerea unui nivel de comunicare culturală şi profesională scrisă şi orală în limba străină corespunzător nivelului A1+ (CECR[3]). Forma de verificare a nivelului atins de candidat: verificare pe parcurs şi test final.

 

 

 1. 2.      Începători, nivel  A1-A2,  42 ore, 4  credite

Acest modul se adresează acelor persoane care au dobândit cunoştinţele de comunicare profesională în limba de studiu de la nivelul de începători sau celor care pot să genereze propriile lor contexte profesionale utilizând cunoştinţele amintite. Tematica şi conţinutul cursului se axează pe noţiuni de comunicare generală.

 

Competenţe vizate la sfârşitul cursului. La sfârşitul acestui modul beneficiarii vor putea sa participe în conversaţii cu caracter cultural şi/sau profesional cu un grad mai ridicat de interactivitate, vor putea să urmărească relativ uşor conversaţii /discursuri/texte de specialitate mai generale, vor putea scrie texte cu un grad de dificultate mai mare, stăpânind două timpuri verbale importante, prezentul şi trecutul, gradele de comparaţie ale adjectivelor, pronumele la diferite cazuri, pronumele şi adjectivul pronominal posesiv, adverbele în context comunicaţional de specialitate.

 

Condiţia acordării celor 4 credite: atingerea unui nivel de comunicare culturală şi profesională scrisă şi orală în limba străină corespunzător nivelului A2+ (CECR). Forma de verificare a nivelului atins de candidat: verificare pe parcurs şi test final.

 

 1. 3.      Mediu, nivel  A2-B1,  42 ore, 4  credite

Acest modul se adresează cursanţilor care au un vocabular variat şi care pot să converseze cu uşurinţă în situaţii profesionale relativ simple (călătorii de afaceri, conversaţii telefonice, prezentarea companiei şi a produselor acesteia). Tematica şi conţinutul cursului se axează pe comunicarea interculturală şi profesională într-un domeniu de aplicaţie: juridic, administrativ, tehnic, economic, turistic, medical, diplomatic, politic, ştiinţific, jurnalistic, informatic etc,

 

Competenţe vizate la sfârşitul cursului. Cursantul va putea să se exprime în situaţii mai dificile de comunicare generală, culturală şi/sau profesională, să urmărească conversaţii mai complexe, să citească şi să înţeleagă texte cu dificultate mărită şi nu în ultimul rând, să se autocorecteze. Din punct de vedere gramatical, cursantul trebuie să stăpânească structurile condiţionate, să cunoască bine diferenţele de utilizare ale timpurilor de bază, să poată reda un dialog în vorbirea indirectă.

 

Condiţia acordării celor 4 credite : atingerea unui nivel de comunicare culturală şi profesională scrisă şi orală în limba străină corespunzător nivelului B1 (CECR). Forma de verificare a nivelului atins de candidat: verificare pe parcurs şi test final.

 

 1. 4.      Mediu, nivel  B,  42 ore, 4 credite

Acest modul se adresează cursanţilor care au un vocabular bogat şi cunoştinţe aprofundate şi corecte de gramatică. În acest caz, cursul de perfecţionare, va avea pe certificat menţiunea domeniului în care s-a studiat practica intensivă a limbii. Tematica şi conţinutul cursului se axează pe comunicarea interculturală şi profesională într-un domeniu de aplicaţie: juridic, administrativ, tehnic, economic, turistic, medical, diplomatic, politic, ştiinţific, jurnalistic, informatic etc.)

 

Competenţe vizate la sfârşitul cursului. Acest curs le dă posibilitatea beneficiarilor să poarte o conversaţie fluentă cu vorbitori nativi pe orice temă din domeniul profesional şi /sau cultural sau intercultural în care activează, să înţeleagă un text complex de specialitate, să scrie texte cu nivel ridicat de corectitudine.

 

Condiţia acordării celor 4 credite : atingerea unui nivel de comunicare culturală şi profesională scrisă şi orală în limba străină corespunzător nivelului B1+(CECR). Forma de verificare a nivelului atins de candidat: verificare pe parcurs şi test final.

 

 

 1. 5.      Avansaţi, nivel B1-B2, 42 ore, 4 credite

Pentru înscrierea la acest nivel, cursantul trebuie să aibă cunoştinţe temeinice de gramatică şi de vocabular din toate specializările. Tematica şi conţinutul cursului se axează pe iniţierea  în comunicarea profesională specializată definită în funcţie de nevoile grupei de cursanţi. În acest caz, cursul de perfecţionare, va avea pe certificat menţiunea domeniului în care s-a studiat practica intensivă a limbii. Tematica şi conţinutul cursului se axează pe comunicarea interculturală şi profesională într-un domeniu de aplicaţie: juridic, administrativ, tehnic, economic, turistic, medical, diplomatic, politic, ştiinţific, jurnalistic, informatic etc.)

 

Competenţe vizate la sfârşitul cursului. La sfârşitul acestui modul beneficiarii vor putea purta o conversaţie cu grad ridicat de corectitudine, vor întelege o gamă largă de expresii idiomatice şi familiare din domeniul de comunicare profesională vizat, vor putea citi texte într-o varietate de stiluri (reviste adresate unei categorii de public avizat pentru un anumit domeniu de comunicare profesională), vor putea scrie texte clare şi bine structurate şi vor avea competenţe foarte bune în elaborarea documentelor profesionale.

 

Condiţia acordării celor 6 credite: atingerea unui nivel de comunicare culturală şi profesională scrisă şi orală în limba străină corespunzător nivelului B2 (CECR). Forma de verificare a nivelului atins de candidat: verificare pe parcurs şi test final.

 

 

 1. 6.      Avansaţi, nivel C1-C2, 42 ore, 4 credite

Pentru înscrierea la acest nivel, cursantul trebuie să aibă cunoştinţe complete de gramatică, structuri gramaticale complexe, vocabular amplu cu care să poată construi orice tip de conversaţie. În general, acest curs se adresează cursanţilor care doresc să se pregătească pentru un examen de limbă străină specializată. În acest caz, cursul de perfecţionare, va avea pe certificat menţiunea domeniului în care s-a studiat practica intensivă a limbii. Tematica şi conţinutul cursului se axează pe comunicarea interculturală şi profesională într-un domeniu de aplicaţie: juridic, administrativ, tehnic, economic, turistic, medical, diplomatic, politic, ştiinţific, jurnalistic, informatic etc.)

 

Condiţia acordării celor 4 credite : atingerea unui nivel de comunicare culturală şi profesională scrisă şi orală în limba străină corespunzător nivelului C1/C2 (CECR). Forma de verificare a nivelului atins de candidat: verificare pe parcurs şi test final.

După încheierea parcursului de un semestru (42 ore, 4 credite), candidatului i se eliberează un certificat de absolvire a modulului de Practica intensivă a limbii moderne: ...

 

 

 [1]A = Limba maternă, B = Prima limbă străină din specializare, C =A doua limbă străină din specializare, D= o altă limbă decât cele 2 limbi străine din specializarea universitară, şi al cărei studiu începe de la nivel A1 conform CECR: engleză, franceză, germană, rusă, finlandeză, spaniolă, italiană, olandeză, portugheză, chineză, coreeană, ucraineană, română maghiară, poloneză (saul altele, în funcţie de cerere şi de posibilitatea CIL de a a sigura cadrul didactic).

2 Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi, elaborate sub egida Consiliului Europei.

[2] Pentru anul universitar 2011, tarful propus este de 500 Ron.

[3] CECR : Cadrul European Comun de Referinţă29/12/2011
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi