Centrul pentru Industriile Limbii (CIL)

Limbă modernă pentru comunicare socio-profesională şi culturală (Limba D). Descrierea şi regulamentul modulului.

 CURSURI INTENSIVE DE  LIMBĂ MODERNĂ PENTRU comunicare socio-profesională şi culturală

(Limba D) 

 

 

 

Domeniul:                           Limbi Moderne Aplicate[1]

Specializarea:                     Limbă modernă pentru comunicare socio-profesională şi culturală (LD[2])

Titlul absolventului:            Referent în comunicare socio-profesională şi culturală în limba ...                 

Durata studiilor:                 6 semestre, 504 ore (168 ore/an, 84 ore/semestru)

Forma de învăţământ:        Cursuri intensive de limbi moderne pentru comunicare profesională, cursuri de zi

Cerinţe pentru obţinerea diplomei la modulului intensiv de formare şi specializare postliceală, postuniversitară în Limba modernă pentru comunicare socio-profesională şi culturală (LD) : 43 credite

 

 

DESFĂŞURAREA STUDIILOR[3] (în număr de săptămâni)

 

Activităţi didactice

 

Sesiuni de examene

 

 Sem I

Sem. II

 

iarna

vara

Anul I (nivel 101 + 102)

14

14

 

1

1

Anul II (nivel 201 + 202)

14

14

 

1

1

Anul III (nivel 301 + 302)

14

14

 

1

1

 

 

Limba modernă pentru comunicare socio-profesională şi culturală (LD)

 

 

Descrierea programului de studiu

 

Cursuri intensive. Modul compact de 6 semestre

 

 1. Instituţia organizatoare: Centrul pentru Industriile Limbii de la Catedra de Limbi Moderne Aplicate a Facultăţii de Litere.
 2. Denumirea specializării: Limba modernă pentru comunicare socio-profesională şi culturală (Limba D)
 3. Domeniul: Limbi Moderne Aplicate
 4. Limbile prevăzute: franceza, engleza, finlandeza, germana, rusa, italiana, spaniola, portugheza, olandeza, japoneza, chineza, coreeana, ucraineana, polona, româna, maghiara etc.
 5. Forma de învăţământ : Modul de cursuri intensive: cursuri de zi.
 6. Grupurile ţintă cărora li se adresează cursurile:
 • studenţi sau absolvenţi ai specializării universitare Limbi Moderne Aplicate (actuali şi/ sau viitori traducători, interpreţi de conferinţă şi experţi în comunicarea profesională multilingvă care doresc să îşi adauge la portofoliul de limbi profesionale încă o limbă modernă;
 • studenţi la Facultatea de Litere şi nu numai, care doresc să se specializeze într-o limbă modernă pentru comunicare profesională;
 • absolvenţi ai unei specializării universitare (indiferent de domneiul specializării) care au înţeles că astăzi, pe piaţa globalizată a muncii puternic marcată de efectele crizei, competenţele comunicaţionale în una sau două limbi străine sunt deja insuficiente şi că angajatorii caută din ce în ce mai mult candidaţi care oferă compentenţe profesionale plurilingve şi interdisciplinare;
 • doctoranzi, masteranzi, cadre didactice (universitare sau nu), pentru specializarea în comunicarea profesională în una sau mai multe limbi moderne;
 • cadre didactice angajate sau urmând să se angajeze în predarea specializărilor în limbi străine;
 • străini veniţi în România pentru stagii profesionale de durată sau pentru ocuparea unui loc de muncă în Romania, necesitând cunoştinţe solide de comunicare profesională în limbile română şi maghiară.

 

6. Obiectivele şi motivaţia modulului propus :

 

În acest moment, una dintre marile provocări ale Europei lărgite este crearea de noi instrumente menite să deschidă calea spre o înţelegere şi o cunoaştere superioară a limbillor şi culturilor sale (limbi şi culturi înţelese atât în sensul lor larg care le aşează pe un spaţiu geografic distinct, cât şi în sensul mai restrâns de limbă/ cultură de întreprindere /profesională). O înţelegere şi o cunoaştere mai bună a limbilor şi culturilor permite ameliorarea considerabilă a calitaţii schimburilor economice şi interumane.

 

Coautoare a platformei internaţionale de Limbi străine pentru comunicarea profesională internaţională, prin realizarea unui număr de patru module de comunicare interculturală care conţin şi limba română, echipa CIL doreşte să valorifice cele 34 de produse CDRom care şi-au dovedit deja pe deplin eficacitatea în Europa fiind promovate de numeroase asociaţii/ organizaţii profesionale (sectoriale şi altele), organizaţii patronale, de formatori şi întreprinderi private, fiind implementate cu succes în Belgia, Cehia, Spania, Franţa, Germania, Slovenia, Polonia, Ungaria şi Marea Britanie (v. www.plurilingua.com).

Aşadar, propunerea prezentului modulul de formare continua nu este nouă, decât în măsura în care articulează mai nou, iniţierea în comunicarea profesională într-o altă limbă decât aceea care formează specializarea studenţilor LMA în jurul schemelor de comunicare şi a metodelor Plurilingua care pot fi aplicate la orice limba nouă folosită într-un mediu profesional autentic sau simulat.

 

Modulul LD, cunoscut şi sub numele de limba a 3-a, a făcut parte din oferta de studii LMA încă de la înfiinţarea secţiei în 1991, având aceeaşi structură şi funcţionare ca şi acum (parcurs plătit, de 6 semestre de studiu intensiv , 6 ore săptămânal, 6 credite/semestru) şi a trecut împreună cu secţia, prin toate acreditările specializării. Până în 2009, modulul LD a funcţionat sub incidenţa contractului de studii al studenţilor şi, de încheierea acestuia, era condiţionată intrarea în licenţă a studenţilor care au ales sa studieze limba a 3-a. La cererea studenţilor, CIL preia şi respectă conţinutul, misiunea şi obiectivele Modulului LD care, în noua formulă de funcţionare le permite acestora finalizarea parcursului LD şi după terminarea studiilor de nivel licenţă, masterat sau doctorat.

 

Începând cu anul universitar 2009-2010, parcursul limbii D nu se mai trece în contractul de studii al celor care aleg să îl urmeze. Propunerea de modul porneşte de la recomandările Consiliului European al Limbilor (CEL/ECL) al Consiliului Europei, conform cărora orice cetăţean european trebuie să stăpânească, pe lângă limba maternă, cel puţin două limbi străine, fie ele de mare ori de mai mică circulaţie, pentru nevoile comunicării cotidiene şi pentru cele profesionale şi de integrare pe piaţa muncii europene. Urmând şi metodologic abordarea limbilor după principiile acreditate internaţional ale platformei Plurilingua, Modulul de Limbă modernă pentru comunicare socio-profesională şi culturală (LD) abordează într-o manieră prietenoasă şi accesibilă conceptul de limbă-cultură, interpretarea corectă a diferenţelor culturale, înţelegerea nuanţelor şi a subînţelesurilor unei limbi şi culturi străine, negocierea unei oferte, gestionarea unei reclamaţii, sau a unei comunicări dificle cu un partener străin, prezentarea unei întreprinderi, conversatia profesională, participarea cu naturaleţe la dejunuri de afaceri, formularea exigenţelor şi a caracteristicilor tehnice ale unui produs.

 

Modulul propune învăţarea unei limbi străine, unui public larg (studenţi de la orice specializare, cadre didactice, personal didactic şi nedidactic din învăţământ, oameni de afaceri, imigranţi sau/şi familiile lor etc.), conform principiilor CECR 2, oferind beneficiarilor posibilitatea învăţării unei limbi străine pe toate componentele care se cer pentru obţinerea unui certificat de competenţă lingvistică recunoscut european: competenţe de înţelegere (ascultare, lectură); competenţe de vorbire (conversaţie, expunere); scriere (redactare).  Pe lângă acestea, cursanţilor li se oferă cursuri elementare de cultură şi civilizaţie, de traducere şi limbaje profesionale, conform nevoilor profesionale şi/sau de integrare pe piaţa muncii europene.

 

Toate limbile care se predau în cadrul modulului intensiv Limba modernă pentru comunicare socio-profesională şi culturală (LD) se învaţă interactiv, punându-se accentul pe formarea competenţelor în limbă şi nu despre limbă, distingându-se astfel de programele de învăţământ clasice ale catedrelor, de tip „filologic”. Modulul pune accent pe obţinerea competenţelor de comunicare eficientă într-o limbă şi într-o civilizaţie străină, ca şi pe obţinerea unor competenţe de bază în comunicarea profesională.

 

7. Numărul de credite: 6/semestru, (12/an, 36 pentru parcursul complet + 7 proiectul final)

 

8. Durata cursului: 6 semestre, total 504 ore (168 ore/an, 84 ore/semestru)

 

9. Intervalul calendaristic al unui an de studii: 1 octombrie 2010 – iunie 2011

 

10. Temeiul legal al orgănizării cursului:

Temeiul legal al organizării cursului: Legea învăţământului nr. 84/24 iulie 1995- republicată în MO nr. 606 /10.12.1999

ART. 75 (1) Studiile postliceale sau postuniversitare de specializare pot fi urmate de absolvenţii cu diplomă obţinută la finalizarea studiilor de lungă durată. Durata studiilor, curriculumul si modalitatea de finalizare se aproba de senatele universitare.
(2) Absolvenţilor li se elibereaza diplomă de studii (post)universitare de specializare.

 

 

11. Limba de predare: Limbile materne sau limbile „de contact” ale cursanţilor.

 

12. Criterii de selecţie: Pentru cursanţii pentru care e necesară stabilirea nivelului de limbă, se aplică teste de plasare.

 

13. Numărul de locuri: minim 10 -15 cursanţi/grupă

 

14. Tariful se stabileşte şi se aprobă anual[4]şi rămâne în vigoare până la noi modificări. Taxa de curs LD se achită în avans pentru un an întreg. Pentru celalte servicii lingvistice sau cursuri oferite de CIL în regim modular (câte 30 de ore), taxa se achită în avans pentru întreg modulul ales. În caz de retragere, CIL nu returnează banii cursantului plătitor. Pentru anul universitar 2011-2012 taxa propusă este de 1000 de lei /an.

 

15. Modalitate de finalizare:

Pentru studenţii LMA, Modulul intensiv LD are un caracter complementar, dar nu este obligatoriu.

 

Odată ales, parcursul Modulului LD devine obligatoriu pentru cei care doresc să îl finalizeze obţinând diploma de specializare prin formare continuă în Limba modernă aleasă pentru comunicare socio-profesională şi culturală.

 

Parcursul şcolar al Modulului intensiv LD trebuie urmat şi încheiat pentru obţinerea celor 43 credite cu care este creditat (36 credite + 7 credite pentru proiectul final).

 

Studiul limbii D durează 6 semestre, presupune un parcurs intensiv şi specializat de 6 ore pe săptămână cu verificare pe parcurs şi examene semestriale (scrise şi orale).

 

 

16. Actul de studii eliberat cursantului:

 

 • dilpomă de specializare universitară în comunicarea socio-profesională şi culturală în limba modernă studiată, pentru cursanţii studenţi (nivel licenţă) care îşi încheie parcursul de Limba D înainte sau după licenţă;
 • dilpomă de specializare postuniversitară în comunicarea profesională în limba modernă studiată pentru cursanţii care urmează întreg parcursului de 6 semestre (43 ECTS), după licenţă şi susţin proiectul de absolvire creditat cu 7 credite;
 • atestat de participare pentru un parcurs incomplet (mai puţin de 43 ECTS)

 

17. Conţinutul cursurilor respectă competenţele lingvistice de bază prevăzute de CECR, dar introduc elemente de cultură şi civilizaţie specifice, registre de limbă, elemente de limbaj profesional adaptat cursanţilor.

 

 

Desfăşurare, descrierea nivelului şi a competenţelor

Centrul pentru industriile limbii defineşte studiul unei limbi străine pentru comunicarea socio-profesională şi culturală în şase niveluri ce corespund câte unui semestru de studii, de la nivelul 1 (începător complet) până la nivelul 6 (avansaţi+).  La limba a 3-a, fiecare nivel descris mai jos corespunde unui semestru de studii. Pentru studenţii specializării LMA, modulul de limbă modernă pentru comunicare socio-profesională şi culturală este cea de a treia limbă de studiu. Oferta este monolingvă şi priveşte limbile: engleză, franceză, germană, olandeză, portugheză, spaniolă, italiană, polonă, japoneză, rusă, ucraineană, coreeană, chineză, norvegiană, finlandeză.

 

 

1. Începători (Nivel 101, anul 1 Sem.1) = 84 ore, 6 ECTS

Acest modul se adresează acelor persoane care nu au învăţat nicioadată limba respectivă sau care au cunoştinte vagi şi neclare. Tematica şi conţinutul cursului se axează pe noţiuni de comunicare generală.

 

Competenţe vizate la sfârşitul cursului. Cursantul va putea să scrie şi să citească texte profesionale cu referiri culturale elementare, scurte şi simple, să înţeleagă fraze scurte şi cuvinte simple, să utilizeze corect formele verbale de prezent, verbele „a fi" şi „a avea", să cunoască diferenţele dintre cele două articole (articolul hotărât şi articolul nehotărât), să poată să formeze pluralul substantivelor, să construiască şi sa utilizeze propoziţii şi fraze simple.

 

Condiţia acordării celor 6 credite : atingerea unui nivel de comunicare culturală şi profesională scrisă şi orală în limba străină corespunzător nivelului A1+ (CECR[5]). Forma de verificare a nivelului atins de candidat: examen scris şi oral.

 

2. Începători (Nivel 102, anul 1, sem. 2) = 84 ore, 6 ECTS

Acest modul se adresează acelor persoane care au dobândit cunoştinţele de comunicare profesională în limba de studiu de la nivelul de începători sau celor care pot să genereze propriile lor contexte profesionale utilizând cunoştinţele amintite. Tematica şi conţinutul cursului se axează pe noţiuni de comunicare generală.

 

Competenţe vizate la sfârşitul cursului. La sfârşitul acestui modul beneficiarii vor putea sa participe în conversaţii cu caracter cultural şi/sau profesional cu un grad mai ridicat de interactivitate, vor putea să urmărească relativ uşor conversaţii /discursuri/texte de specialitate mai generale, vor putea scrie texte cu un grad de dificultate mai mare, stăpânind două timpuri verbale importante, prezentul şi trecutul, gradele de comparaţie ale adjectivelor, pronumele la diferite cazuri, pronumele şi adjectivul pronominal posesiv, adverbele în context comunicaţional de specialitate.

 

Condiţia acordării celor 6 credite: atingerea unui nivel de comunicare culturală şi profesională scrisă şi orală în limba străină corespunzător nivelului A2+ (CECR). Forma de verificare a nivelului atins de candidat: examen scris şi oral.

 

3. Mediu : (Nivel 201, anul 2, sem. 3) = 84 ore, 6 ECTS

Acest modul se adresează cursanţilor care au un vocabular variat şi care pot să converseze cu uşurinţă în situaţii profesionale relativ simple (călătorii de afaceri, conversaţii telefonice, prezentarea companiei şi a produselor acesteia). Tematica şi conţinutul cursului se axează pe noţiuni de comunicare generală în domeniul afacerilor şi al tranzacţiilor comerciale.

 

Competenţe vizate la sfârşitul cursului. Cursantul va putea să se exprime în situaţii mai dificile de comunicare generală, culturală şi/sau profesională, să urmărească conversaţii mai complexe, să citească şi să înţeleagă texte cu dificultate mărită şi nu în ultimul rând, să se autocorecteze. Din punct de vedere gramatical, cursantul trebuie să stăpânească structurile condiţionate, să cunoască bine diferenţele de utilizare ale timpurilor de bază, să poată reda un dialog în vorbirea indirectă.

 

Condiţia acordării celor 6 credite : atingerea unui nivel de comunicare culturală şi profesională scrisă şi orală în limba străină corespunzător nivelului B1 (CECR). Forma de verificare a nivelului atins de candidat: examen scris şi oral.

 

4. Mediu (Nivel 202, anul 2, sem 4,) = 84 ore, 6 ECTS

Acest modul se adresează cursanţilor care au un vocabular bogat şi cunoştinţe aprofundate şi corecte de gramatică.Tematica şi conţinutul cursului se axează pe comunicarea interculturală şi pe limbajul afacerilor şi al tranzacţiilor comerciale.

 

Competenţe vizate la sfârşitul cursului. Acest curs le dă posibilitatea beneficiarilor să poarte o conversaţie fluentă cu vorbitori nativi pe orice temă din domeniul profesional şi /sau cultural sau intercultural în care activează, să înţeleagă un text complex de specialitate, să scrie texte cu nivel ridicat de corectitudine.

 

Condiţia acordării celor 6 credite : atingerea unui nivel de comunicare culturală şi profesională scrisă şi orală în limba străină corespunzător nivelului B1+(CECR). Forma de verificare a nivelului atins de candidat: examen scris şi oral.

 

5. Avansaţi (Nivel 301, anul 3, sem 5) = 84 ore, 6 ECTS

Pentru înscrierea la acest nivel, cursantul trebuie să aibă cunoştinţe temeinice de gramatică şi de vocabular din toate specializările. Tematica şi conţinutul cursului se axează pe iniţierea  în comunicarea profesională dintre clienţi şi furnizori.

 

Competenţe vizate la sfârşitul cursului. La sfârşitul acestui modul beneficiarii vor putea purta o conversaţie cu grad ridicat de corectitudine, vor întelege o gamă largă de expresii idiomatice şi familiare din domeniul de comunicare profesională vizat, vor putea citi texte într-o varietate de stiluri (reviste adresate unei categorii de public avizat pentru un anumit domeniu de comunicare profesională), vor putea scrie texte clare şi bine structurate şi vor avea competenţe foarte bune în elaborarea documentelor profesionale.

 

Condiţia acordării celor 6 credite: atingerea unui nivel de comunicare culturală şi profesională scrisă şi orală în limba străină corespunzător nivelului B2 (CECR). Forma de verificare a nivelului atins de candidat: examen scris şi oral.

 

6. Avansaţi (Nivel 302, anul 3, sem 6) = 84 ore, 6 ECTS

Pentru înscrierea la acest nivel, cursantul trebuie să aibă cunoştinţe complete de gramatică, structuri gramaticale complexe, vocabular amplu cu care să poată construi orice tip de conversaţie. În general, acest curs se adresează cursanţilor care doresc să se pregătească pentru un examen de limbă străină specializată. Tematica şi conţinutul cursului se axează pe iniţierea  în comunicarea profesională dintre clienţi şi furnizori.

 

Condiţia acordării celor 6 credite : atingerea unui nivel de comunicare culturală şi profesională scrisă şi orală în limba străină corespunzător nivelului C1/C2 (CECR). Forma de verificare a nivelului atins de candidat: examen scris şi oral.

 

După încheierea parcursului de 6 semestre şi acumularea unui număr de 36 de credite, candidatul poate susţine proiectul de absolvire[6] pentru obţinerea celor 7 credite şi finalizarea modulului intensiv de formare şi specializare postliceală, postuniversitară în Limba modernă pentru comunicare socio-profesională şi culturală.[1]A = Limba maternă, B = Prima limbă străină din specializare, C =A doua limbă străină din specializare, D= o altă limbă decât cele 2 limbi străine din specializarea universitară, şi al cărei studiu începe de la nivel A1 conform CECR: engleză, franceză, germană, rusă, finlandeză, spaniolă, italiană, olandeză, portugheză, chineză, coreeană, ucraineană, română maghiară, poloneză (saul altele, în funcţie de cerere şi de posibilitatea CIL de a a sigura cadrul didactic).

[2] Modulul de numeşte prescurtat LD deoarece pentru studenţii specializării LMA el apare ca limba D (cf Nota 1)

[3] Regulamentul de funcţionare a Modulului LD respectă structura anului universitar şi calendarul sesiunilor de la Facultatea de Litere, dar prevede o singură dată de prezentare pentru fiecare examen.

2 Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi, elaborate sub egida Consiliului Europei.

[4] Pentru anul universitar 2011, tarful propus este de 1000 Ron/an.

[5] CECR : Cadrul European Comun de Referinţă

[6] Proiectul se realizează şi se susţine în limba de studiu (LD), sub îndrumarea directă a profesorului de specialitate şi trebuie să dezvolte o temă socio-profesională sau culturală convenită cu acesta.29/12/2011
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi